ShotFlims

ผลงานภาพยนตร์สั้น เรื่อง บาท
โดย เด็กหญิงฐนิชา เนินทราย, เด็กชายชินดนัย แก้ววิเชียร, เด็กชายชยณัฐ ชายปรุ, เด็กชายณัฐวุฒิ คณโทฉิมพลี และเด็กชายพิทักษ์ ชุ่มเมืองปัก
ครูที่ปรึกษา นายธนวุฒิ รัตนดอน และ นางอำนวยพร วัชรวงศ์ทิพย์
โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์วิทยา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 3
รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันภาพยนตร์สั้นระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 61 จังหวัดมหาสารคาม

ผลงานภาพยนตร์สั้น เรื่อง วัยใสหัวใจพอเพียง
โดย เด็กชายณัฐพล ยอดจะโปะ, เด็กชายธนากร บวชดอน, เด็กชายอภิเษก ทราบสระน้อย, เด็กหญิงเจนจิรา ย่อมดอน และเด็กหญิงรัตติกาล จันทร์ทัน
ครูที่ปรึกษา นายธนวุฒิ รัตนดอน และ นางอำนวยพร วัชรวงศ์ทิพย์
โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์วิทยา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 3
รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง  กิจกรรมการแข่งขันภาพยนตร์สั้นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 61 จังหวัดมหาสารคาม

ภาพยนตร์สั้นเรื่อง พรุ่งนี้ยังไม่สาย
โดย เด็กหญิงศิริพร  จันทร์ทัน, เด็กชายประพฤติ  เกิ้นโนนกอก, เด็กหญิงพรจิรา  กิจพงษ์วิริยะ, เด็กหญิงนีรนุช  หมุนดอน และเด็กหญิงมณีรัตน์  สดสระน้อย
ครูที่ปรึกษา นายธนวุฒิ รัตนดอน และ นางอำนวยพร วัชรวงศ์ทิพย์

โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์วิทยา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 3
รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันภาพยนตร์สั้นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 59 จังหวัดอุบลราชธานี

ภาพยนตร์สั้น เรื่องกลับตัวกลับใจ
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองปักไหมงาม รองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 3 ประจำปีการศึกษา 2553 ในรายการแข่งภาพยนตร์สั้น ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
จัดทำโดย
เด็กชายนันทวุฒิ หัสดี, เด็กชายอภิเษก ทราบสระน้อย, เด็กชายพงศธร ทองพรหมราช, เด็กชายอดิเทพ ตั้งดำรง, เด็กหญิงมิรันตี ปุยะติ
ครูที่ปรึกษา
นายธนวุฒิ รัตนดอน และนางอำนวยพร วัชรวงศ์ทิพย์
โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์วิทยา) ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 3

  1. รสขาติมัน..แจ๋ว!

  2. เยี่ยมค่ะ 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: