การงานอาชีพ ป.5

หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อทดลองใช้สำหรับช่วงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6)

เนื่องจากหนังสือเรียนที่ครูบอยเลือกใช้ คือใช้ของสำนักพิมพ์ อจท ใบงานต่างๆ ที่เอามาให้นักเรียนทำจึงอ้างอิงมาจากสำนักพิมพ์ อจท นะครับ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9  ข้อมูลสารสนเทศ 

ใบงานที่ 1.1 เรื่อง ประเภทแหล่งข้อมูล 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: