การงานอาชีพ ม.3

หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อทดลองใช้สำหรับช่วงชั้นที่ 3 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3)

เนื่องจากหนังสือเรียนที่ครูบอยเลือกใช้ คือใช้ของสำนักพิมพ์ อจท ใบงานต่างๆ ที่เอามาให้นักเรียนทำจึงอ้างอิงมาจากสำนักพิมพ์ อจท นะครับ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การทำงานเพื่อการดำรงชีพ
เฉลยใบงานที่ 1.1 หน่วยที่ 1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ผ้าและการตัดเย็บ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง อาหารประเภทสำรับ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง งานช่างในบ้าน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง การขยายพันธุ์พืช
เฉลยใบงานที่ 1.1 หน่วยที่ 6

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง การออกแบบเทคโนโลยี
เฉลยใบงานที่ 1.1 หน่วยที่ 7

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง งานธุรกิจ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง งานอาชีพ
เฉลยใบงานที่ 1.1 หน่วยที่ 9

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: