หน่วยที่ 4 การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์

สาระสำคัญ

ศึกษา สำรวจ วิเคราะห์ถึงความสำคัญและความต้องการของตลาด ประโยชน์ของการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์         การคัดเลือกชนิดและพันธุ์ของปลาดุก  การเลือกสถานที่ การเตรียมโรงเรือน การคัดเลือกพันธุ์ปลา  การเลี้ยงดูในระยะต่าง ๆ อาหารและการให้อาหาร การป้องกันโรคและสุขาภิบาล การคำนวณค่าใช้จ่าย กำหนดราคาขาย จัดจำหน่าย  จดบันทึกการปฏิบัติงาน ทาบัญชีรายรับ-รายจ่ายและประเมินผล

โดยใช้ทักษะกระบวนการคิด กระบวนการแก้ปัญหา การแสวงหาความรู้ มีความสามารถทางงานตามขั้นตอน กระบวนการฝึกปฏิบัติ ใช้อุปกรณ์และเครื่องมือได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย นำความรู้ ความคิด ความเข้าใจไปใช้ในชีวิตประจำวัน

เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่อการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์มีคุณธรรมที่สัมพันธ์กับอาชีพ เช่น ความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน รับผิดชอบ มีจิตสานึกในการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า   โดยคำนึงถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

10596011_516458875152275_1771690559_n

 

Posted on May 19, 2015, in เรื่องทั่วไป. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: