We Will Go to The Zoo

หลักจากตะลอนๆ พานักเรียนไปแข่งขันทักษะวิชาการในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดนครพนม วันนี้ครูบอยก็มีควันหลงผลงานนักเรียนที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันในรายการโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2556 มาฝากซึ่งนักเรียนได้ทำการพัฒนาสื่อการเรียนรู้…สู่แท็บเล็ต  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  เรื่อง We Will Go to The Zoo สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ลองตามมาดูผลงานกันได้ที่  http://www.kruboy.com/wewillgotothezoo/ 

brochau-01-2

 

brochau-02-2

Posted on December 15, 2013, in นานาสาระ, โครงงานคอมพิวเตอร์. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: