คำแนะนำการใช้

บทเรียนออนไลน์(Online)โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม(Social Media)

เรื่อง  การเรียนรู้แบบโครงงาน  รายวิชา  ง 23201  โครงงานคอมพิวเตอร์
 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3
คำแนะนำและวิธีการใช้บทเรียนออนไลน์

 

 1. อ่านคำแนะนำและวิธีการใช้บทเรียนออนไลน์ (Online) ให้เข้าใจ ก่อนทำการเรียนในบทเรียน รวมทั้งศึกษาคำอธิบายรายวิชาและโครงสร้างรายวิชา พร้อมทั้งทำแบบทดสอบก่อนเรียน ของรายวิชา จำนวน 30  ข้อ  เป็นแบบปรนัย  4  ตัวเลือก เป็นการวัดระดับความรู้เดิมที่มีอยู่ ดังนั้นถ้าผู้เรียนทำแบบทดสอบไม่ได้ก็ไม่เป็นไร โดยเลือกจากแถบนำทางสีฟ้าด้านซ้ายมือหรือคลิกที่ปุ่มคำอธิบายรายวิชา ปุ่มโครงสร้างรายวิชา และปุ่มแบบทดสอบก่อนเรียน ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนตัวของนักเรียนก่อนทำแบบทดสอบ  เมื่อทำแบบทดสอบเสร็จให้กดปุ่ม Submit เพื่อส่งข้อมูลให้ครูผู้สอน  ระบบจะไม่มีการแจ้งผลคะแนนให้นักเรียนทราบ หากนักเรียนต้องการทราบผลการสอบให้ทำการติดต่อขอทราบผลคะแนนดังกล่าวผ่านทาง Facebook หรือ e-mail : riddlesphinx@hotmail.com
 1. เลือก หน่วยการเรียนรู้ ที่จะเรียน จากแถบนำทางสีฟ้าด้านซ้ายมือ หรือคลิกที่ปุ่มเมนูทางขวามือ ควรเลือกเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ไปตามลำดับ เมื่อเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จบ แล้วค่อยเลือกหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ต่อไป
 2. ทำแบบทดสอบก่อนเรียนในบทเรียนที่กำลังจะเรียน จำนวน 10  ข้อ  เป็นแบบปรนัย          4  ตัวเลือก
 3. เข้าสู่บทเรียน โดยเลือกศึกษาจากใบความรู้ไปตามลำดับ
 4. เมื่อศึกษาบทเรียนแต่ละหน่วยเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ทำกิจกรรม ดังนี้
  • ทำแบบฝึกหัดจากใบงาน ไปตามลำดับ โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารในรูปแบบของไฟล์นามสกุล .docx มาทำการแก้ไขได้
  • ส่งงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทาง Facebook หรือ e-mail : riddlesphinx@hotmail.com
  • เมื่อต้องการติดต่อกับครูผู้สอนและต้องการสอบถามต่างๆ ทาง Facebook หรือ e-mail : riddlesphinx@hotmail.com
  • ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากลิงค์แหล่งเรียนรู้ที่ครูเตรียมไว้ให้ หรือสืบค้นข้อมูล เพิ่มเติมจาก Search Engine ทั่วโลก
 5. เมื่อศึกษาจบหน่วยการเรียนรู้ แล้ว ทำแบบทดสอบหลังเรียน จำนวน 10  ข้อ  เป็นแบบปรนัย  4  ตัวเลือก ในบทเรียนที่เรียนจบแล้ว เมื่อทำใบงานหรือแบบฝึกหัดของแต่ละบทเรียนและส่งงานให้ครูผู้สอนเรียบร้อยแล้วจึงจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบโดยคลิกที่ปุ่มแบบทดสอบหลังเรียน      ให้นักเรียนกรอกรหัสผ่านที่ได้รับจากครูผู้สอนแล้วกดปุ่ม Submit เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบหลังเรียน ระบบจะแสดงแบบทดสอบหลังเรียนจำนวน  10  ข้อ  เป็นแบบปรนัย  4  ตัวเลือก ในบทเรียนที่เรียนจบ ให้นักเรียนทำการกรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนตัวของนักเรียนก่อนทำแบบทดสอบ  เมื่อทำแบบทดสอบเสร็จให้กดปุ่ม Submit เพื่อส่งข้อมูลให้ครูผู้สอน ซึ่งระบบจะไม่มีการแจ้งผลคะแนนให้นักเรียนทราบ หากนักเรียนต้องการทราบผลการสอบให้ทำการติดต่อขอทราบผลคะแนนดังกล่าวผ่านทาง Facebook หรือ e-mail : riddlesphinx@hotmail.com
 6. เมื่อนักเรียนศึกษาจบหน่วยการเรียนรู้และทำใบงานหรือแบบฝึกหัดของแต่ละบทเรียน ส่งงานให้ครูผู้สอนเรียบร้อย และทำแบบทดสอบหลังเรียนพร้อมทั้งทำแบบทดสอบหลังเรียน จำนวน  10  ข้อ  เป็นแบบปรนัย  4  ตัวเลือก ในบทเรียนที่เรียนจบแล้ว จึงจะมีสิทธิ์ดูเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียนและเฉลยแบบฝึกหัดของบทเรียนโดยคลิกที่ปุ่มเฉลยแบบฝึกหัด ให้นักเรียนกรอกรหัสผ่านที่ได้รับจากครูผู้สอนแล้วกดปุ่ม Submit เพื่อดูเฉลยแบบฝึกหัด
 7. การทำแบบทดสอบหลังเรียน ของรายวิชา จำนวน 30  ข้อ  เป็นแบบปรนัย  4  ตัวเลือก ให้นักเรียนทำหลังจากศึกษาบทเรียนต่างๆ ครบหมดทุกหน่วยเรียบร้อยแล้ว โดยเลือกจากแถบนำทางสีฟ้าด้านซ้ายมือหรือคลิกที่ปุ่มแบบทดสอบหลังเรียน โดยกรอกรหัสผ่านที่ได้รับจากครูผู้สอน เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบหลังเรียน

 

Posted on May 23, 2013, in เรื่องทั่วไป, โครงงานคอมพิวเตอร์. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: